Covid-1984 : De Corona Wereldorde - Deel 1

Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden.

Covid-1984 : De Corona Wereldorde 1/4 

Hoe Vleermuizeritis De Vampiers Van Deze Wereld Vrij Spel Geeft

Maart/April/Mei 2020

 

Inhoud

Inleiding: Waarzeggers
 
Een Nieuw Paradigma
Virussen vs Exosomen
 
Tunnelvisie
Tijdsfactor
Causaliteit
 
'Electrificatie'
 
Icke : De Controverse
 
Pasteur en Bacteriën
 
Samengevat
 
Voetnoten

.

- Waarzeggers
 
Hoe kan het dat -niet-medisch geschoolde- overheden weten te melden dat het "Covid-19 virus" 'heel lang in ons midden zal zijn en voorlopig niet weg zal gaan'?
Hoe komt het dat 'medische experts' -die elkaar doorlopend tegenspreken- en regeringsadviesorganen -w.o. het RIVM, dat sinds de zogeheten corona-uitbraak keer op keer blundert- weten te melden hetgeen de overheden aan ons, de burgers, doorgeeft in de vorm van allerhande restricties 'dat het allemaal veel langer zal gaan duren dan we denken'?

Simpel. Omdat zij iets weten dat de gemiddelde -niet-medisch geschoolde dan wel minder-geïnformeerde- burger niet weet.
 
Een Nieuw Paradigma
 
- Virussen vs Exosomen
 
Virussen zijn overwegend niets anders dan af/uitscheidingen van zieke cellen. Met andere woorden, het is niet het virus - wat dus geen virus is, niet in de traditionele betekenis van de term - dat ons ziek maakt. De aanwezigheid van wat wij 'virus' noemen geeft aan dat er iets (anders) aan de hand is en dat bepaalde cellen 'ziek' zijn en dus een 'virus' uitscheiden. Het lichaam gaat in de verdediging om zichzelf te genezen van hetgeen dat het 'ziek' maakt.
 
Wat er dus gebeurt is een volkomen normale en noodzakelijke reactie van het immuunsysteem, het uitscheiden van zogenoemde exosomen, wat (nu) wordt weergegeven als een, al dan niet (levens)gevaarlijk, virus.(1)

'Immuunsysteem': het zelf-helend vermogen van het lichaam
 
Wanneer een cel wordt 'vergiftigd' door het één of ander, scheidt het iets uit dat (reeds) exosomen wordt genoemd (Béchamp). Exosomen zijn een soort van blaasjes die worden uitgescheiden door de aangetaste cellen. Ze ontstaan in de cellen zelf, middels het afweermechanisme, waarbij de 'beschadigde' cel-inhoud door de blaasjes wordt ingekapseld en uitgestoten om de cel en het lichaam via de natuurlijke 'afvoersystemen' te verlaten.
 
Een 'virus' is dus intern van oorsprong, niet extern, d.w.z., dat wat we virus noemen is een interne (afweer)reactie op een, over het algemeen semi-externe, (aanvals)actie, c.q., een gevolg van een oorzaak - dus niet andersom, wat blijkbaar wordt gedacht dan wel wordt verteld: de causaliteitsmisvatting/drogredenering.
 
- Tunnelvisie
 
Exosomen en 'virussen' zijn microscopisch klein en kunnen zichtbaar gemaakt worden middels een electronenmicroscoop. Echter, een 'virus' en een exosoom zien er eender uit, het verschil is niet zo 1-2-3- te detecteren, dat kost tijd. Het verschil zit 'm -niet alleen in hun aard- in de identificatie ervan, in eerste instantie in de 'richting' waarin ze 'bewegen'. Immers, een virus treedt een gebied; ee terrein, binnen (invasief) daar waar een exosoom een gebied; een terrein, verlaat (extractief).
 
- Tijdsfactor
 
Bijkomende moeilijkheid is dat vanuit onze perceptie virussen/exosomen in extreme slow-mo 'bewegen', dus monitoring ervan tijd kost, veel tijd. Tijd die we vaak niet hebben wanneer er sprake is van een schadelijke woekering, al dan niet virus genoemd. Tegen de tijd dat de 'beweging' ervan is vastgesteld, kan het al te laat zijn. Sinds 1880 kan dat echter ondervangen worden door een identificatie-methode ontwikkeld door Robert Koch. Zie: "Koch's Postulaten".
 
Het 'virus' is dus niet het probleem, het is het signaal, het is de natuurlijke oplossing voor een oorzaak waar het 'virus' een gevolg van is. Een exosoom voor een virus aanzien, wat het dus niet is, of het zo noemen, is dus of een misvatting of opzettelijk.
 
Een bioloog op zoek naar een exosoom, zal een exosoom vinden. Een bacterioloog op zoek naar een bacterie, zal een bacterie vinden. Een viroloog op zoek naar een virus, zal een virus vinden. Het is maar net waar je naar zoekt, wat je wil 'zien'.
 
Kort gezegd, een 'virusinfectie' is het symptoom, niet de oorzaak. Hetzelfde geldt, overwegend, voor bacteriële en schimmel-infecties, het zijn de symptomen, niet de oorzaken.
.

Zo weten blunderende overheden en evenzo blunderende regeringsadviesorganen dus dat "Covid-19" 'heel lang in ons midden zal zijn en voorlopig niet weg zal gaan'. Ja, duh! Exosomen zijn er altijd al geweest, zullen er altijd zijn en zullen er altijd blijven en zullen altijd blijven doen wat ze doen zolang de biologische mens op de aardkloot rondloopt.(2)
 
- Causaliteit
 
Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat het begrip 'virus' herzien moet worden als zijnde de alleen- of allesboosdoener. Het begrip 'virus' lijkt onderhevig aan het causaliteitsprobleem, d.w.z., dat het gezien wordt als oorzaak terwijl het 't gevolg is van een andere oorzaak: elektrificatie (electromagnetische straling); stress.
 
Het causaliteitsprobleem houdt in dat oorzaak en gevolg met elkaar verward worden of dat 'derden' -die (nog) niet bekend zijn- niet worden meegenomen in de analyse.
 
Wanneer er brand uitbreekt is er bijna altijd sprake van brandweerlieden, dat kan geen toeval zijn. Het is dus wel duidelijk dat brandweerlieden iets met brand van doen hebben. Is ook wel logisch, ze heten niet voor niks 'brand weer'. Het is dus zaak brandweerlieden af te schaffen/te verbieden om verdere branden te voorkomen. Probleem opgelost. Simpel.
 
Bij onderzoek in deze, om het even welke insteek wordt gehanteerd, komen we steeds op hetzelfde punt uit, het spoor leidt elke keer weer in dezelfde richting.(3)
 
Wat is dan de 'werkelijke'; de onderliggende, oorzaak die een 'virus' tot gevolg heeft?
 
'Electrificatie' = Stress
 
De begrippen 'virus' en 'electrificatie' zijn relatief nieuw en deden beide hun intrede bij de aanvang van en tijdens de industriële revolutie. Dat is opmerkelijk te noemen.(1)
Bij elk onderzoek naar de oorsprong/oorzaak van iets is het zaak de gemeenschappelijke factor(en) te vinden; is er een 'niet te missen' patroon te ontdekken, in die zin dat 'toeval' uitgesloten kan worden? In deze wijzen de sporen naar het voorgenoemde.
 
- 'Electrificatie'
 
1889 - De Aziatische of Russische griep
Die viel samen met de introductie van het elektrisch licht - denk aan de gloeilamp.
1918 - De Spaanse griep
Die viel samen met de introductie van het radioverkeer - radiogolven
(Tijdens en na de tweede wereldoorlog gebeurde iets dergelijks weer met de introductie van radarsystemen.)
1957 - De Aziatische griep
Die viel samen met de introductie van de tv - denk aan de antennes op ieder dak.
1968 - De Hongkong griep
Die viel samen met de introductie van satellietcommunicatie - radioactieve straling.
 
Zo zijn er meer voorbeelden te vinden, w.o. 'uitzonderlijke' griepgolven plus 'oversterfte' ten tijde van de introductie van de magnetron, gsm (1G) en niet in de laatste plaats de hevige griepgolven van 2014/2015, 2016/2017 en 2017/2018 die niet toevalligerwijs samenvielen met de verdere introductie en toepassing van zowel 4G als 5G, wederom een vorm van verdere elektrificatie.

Opmerkelijk: inzet van 4G in stedelijke gebieden begon rond 2014, inzet van 5G stond reeds gepland voor begin 2020, voorafgegaan door pilots in de periode 2017-2019 wo. in Nederland o.a. in A'dam, Den Haag, R'dam. Eind april 2020 maakte Vodafone 5G actief in de Randstadgebieden, meeliftend op 4G (spectrumdelen), met de verwachting na de zomer volledig dekkend te zijn om vervolgesn 5G zelfstandig te laten opereren.
Ook opmerkelijk: Laat Wuhan -met 11 miljoen inwoners- nu net één van de eerste gemoderniseerde (hoofd)steden zijn waar 5G eind 2019 grootschalig werd geactiveerd. 
Evenzo opmerkelijk: in uitgestrekte, minder tot weinig techologische, gebieden; waar geen 5G-masten te vinden zijn, vinden geen 'Covid-19' uitbraken plaats.
 
You do the math. Ockham's Razor perhaps?
 
Elektrificatie; vervuiling van het menselijk lichaam door electromagnetische straling en ernstige griepgolven gaan dus hand in hand en dat is geen toevalligheid, het één is het genezende gevolg van de ziekmakende oorzaak. Ook nu zien we dat weer bij de invoering van 5de Generatie mobiele netwerken/draadloze systemen want gaat hand in hand met griepuitbraken, in deze 'Covid-19'.
Tuurlijk, als geduid, correlatie infereert geenszins causatie. Die stelregel echter, geldt voor afzonderlijke, op zichzelf staande, gevallen van het één of ander waarbij (nog) niet alle opties overwogen/bekend zijn. Daar is hier geen sprake van en geldt er een axioma:
 
Wanneer iets 1 keer gebeurt, dan is het uitzonderlijk
Wanneer iets 2 keer gebeurt, dan is het toevallig
Wanneer iets 3 keer gebeurt, dan is het een patroon
Wanneer iets 4 keer gebeurt, dan is het structureel
Wanneer iets 5 keer gebeurt, dan is het feitenlijk
 
Met de verifieerbare voorbeelden gegeven bevinden we ons inmiddels in de 3de/4de/5de categorie.
 
- Icke: De Controverse
 
Het is daarom begrijpelijk dat het begin april 2020 gepubliceerde en gelijk al beruchte vraaggesprek met David Icke, door google, facebook, twitter, instagram, youtube etc. zoveel mogelijk gebanned wordt onder het mom van 'samenzweringstheorie', 'nepnieuws' enzovoort. Daarin wordt namelijk bovenstaande uitgebreid uit de doeken gedaan.
 
Icke baseert zich overwegend op wat Dr. Andrew Kaufman meldt over bovenstaande. Kaufman is daar niet de enige in, anderen komen eveneens met hetzelfde verhaal naar buiten w.o. Dr. Thomas Cowan, holistisch arts en antroposoof en leunt sterk op werk van Rudolf Steiner. Daarmee hebben we de cirkel rond want Steiner zag het levenslicht aan het begin van de 2de industriële revolutie en dus de introductie van het electrisch licht en was een tijdgenoot van Louis Pasteur.(3)
 
Toen Steiner werd gevraagd wat zijn visie op de Spaanse griep was, herhaalde hij in grote lijnen wat hij ook al 'vermoedde' bij de introductie van de electriciteit en wat nu de 'electrificatie van de maatschappij' wordt genoemd en komt grofweg neer op het volgende:
 
Virussen hebben er niets mee te maken. Virussen zijn reacties van de vergiftigde cel die als verdediging tegen het gif zelf de virussen uitscheidt om de cel te laten overleven. Virussen zijn dus afvalproducten van de menselijke cellen en doen dus zelf niks.”(3)
 
Verder commentaar overbodig, behoudens op dat laatste. Voortschrijdend inzicht heeft inmiddels geleerd dat exosomen niet alleen doen als reeds omschreven, ze hebben ook een communicatieve functie.
 
Onze vrienden de exosomen zenden signalen uit naar omliggende cellen; ze dienen eveneens als 'waarschuwingsbakens', ze 'vertellen' de omliggende cellen dat er gevaar dreigt waarop die omliggende cellen 'bedankt voor de tip' roepen en hun maatregelen nemen met het gevolg dat het 'virus' de onvermijdelijke ondergang tegemoet gaat, wat effectief betekent dat de cellen zich harder wapenen tegen 'vervuiling' door het één of ander, in deze stralingsinvloeden van buitenaf, de natuurlijke reactie van het immuunsysteem. Simpel eigenlijk.

N.B. 'Elektrificatie' op zich is niet per se een probleem, het lichaam kan daar prima mee omgaan, we worden immers geboren in een wereld vol met vormen van electromagnetisme. Het brein bijvoorbeeld, communiceert met de rest van het lichaam, en vice versa, middels elektrische impulsen via het zenuwstelsel. Echter, wanneer er sprake is van 'overload', dan ontstaat er stress, de grote 'ziekmaker', en veroorzaakt lichamelijke verschijnselen; ongemakken, 'ziektebeelden'. Zie: "Stress" en "Elektrificatie 'Up the Scale'" in Deel 2.

Inferentie: aangezien het brein met de rest van het lichaam communiceert middels electrische impulsen, kan daar dus op ingebroken worden; kan gemanipuleerd worden, met alle mogelijkheden en vooral verregaande gevolgen van dien.
 
- Pasteur en Bacteriën
 
Bacteriën -in hun eigen omgeving- zijn niet schadelijk, integendeel. Bacteriën kunnen schadelijk zijn wanneer ze in een omgeving terecht komen waar ze niet thuishoren maar wel kunnen gedijen.
 
In ons lichaam leven rond de 3000 gram aan bacteriën. Ze zijn niet schadelijk, integendeel, ze vervullen allerlei nuttige zaken w.o. het verteren van voedsel, het terugbouwen van afgebroken weefsel en vooral het juist afbreken van tumorweefsel. Het zijn de mini-werkertjes van ons lichaam. De reden dat wij ze zo negatief inschatten heeft hoofdzakelijk te maken met het “werk” van Louis Pasteur. In 1995 werd duidelijk dat hij de meeste van zijn “wetenschappelijke” experimenten vervalste (al dan niet in opdracht van de farmaceutische industrie in wording) en wij sindsdien onze werkvrienden aan het bestrijden zijn.
 
Ten tijde van Pasteur rezen er reeds vragen over zijn bevindingen m.b.t. de functie van bacteriën aangezien zijn experimenten niet reproduceerbaar bleken; één van de wetmatigheden binnen de wetenschappelijke methode: reproduceerbaarheid (peer review; collegiale toetsing). Een volgende rode vlag was dat Pasteur had bepaald (lees: de farmaceutische industrie in wording) dat zijn bevindingen na zijn overlijden achter slot en grendel moesten, wat ook gebeurde, en nog meer achterdocht kweekte. Die achterdocht werd definitief bevestigd toen een nazaat van Pasteur in 1993 alle documentatie vrijgaf en in 1995, ''Het Jaar van Pasteur", openbaar werd en onomstotelijk duidelijk werd wat reeds lange tijd werd vermoed; dat Pasteur -al dan niet in opdracht- de boel behoorlijk heeft geflest en gerust Louis Fraudeur genoemd mag worden.
 
- Samengevat
 
Exosomen (microsomen), 'virus' genoemd, is het symptoom, niet de oorzaak. Een ziektebeeld is zowel een signaal dat de innerlijke huishouding verstoord is alswel een signaal dat het verstoorde dan wel 'verzwakte' immuunsysteem bezig is te proberen de zaak te herstellen; het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam in actie.
Dat wat in deze 'ziektebeeld' wordt genoemd is in werkelijkheid het genezingsbeeld.(1)
 
Dat verklaart waarom mensen, het merendeel, geen schijntje last hebben van 'een rondwarend virus' waar anderen ziek tot doodziek van worden. Immers, bij een goed functionerend immuunsysteem maakt een 'ziektemaker' geen schijn van kans, die heeft al verloren voordat ie begonnen is en bij een iets minder goed functionerend immuunsysteem wordt na de 'infectie' het 'virus'; het symptoom, met enige 'vertraging', ten gevolg van 'herstelwerkzaamheden' door het immuunsysteem; het zelf-helend vermogen, alsnog vakkundig de nek omgedraaid.
 
Het is dus zaak het immuunsysteem gezond te houden dan wel een handje te helpen, desnoods middels 'medicatie' vooropgesteld dat die medicatie daadwerkelijk dàt doel heeft in plaats van onderdrukking van het ziektebeeld en het dus in stand wordt gehouden en doorwoekert. Immers, symptoombestrijding ondermijnt het zelf-helend vermogen. Medicatie geneest niet, gerichte medicatie ondersteunt slechts de genezing door het afweersysteem zelf ingezet.(3)
 
Het is derhalve opmerkelijk te noemen, om niet te zeggen veelzeggend, dat overheden w.o. het RIVM wel de mond vol hebben van mondkapjes, de 1.5 meter, toekomstige vaccinaties etc., echter met geen woord reppen over hoe het immuunsysteem gezond te krijgen, hebben en houden, dus effectief te laten zijn, en huis- tuin- en keuken-(genees)middelen, waarvan bekend is dat ze het immuunsysteem boosten/ondersteunen, afdoen als 'niet als effectief aangetoond' of wegwuiven met 'niet wetenschappelijk onderbouwd'.(4)
 
Kortom, pleisters plakken op een symptoom is hetzelfde als 'kusje d'rop', maar dan minder lief tot dodelijk.
 
N.B. Mensen overlijden niet dóór een griep(virus), wel mèt een griep(virus). BIG difference! Mensen overlijden door complicaties die optreden ten gevolge van onderliggende -in werkelijkheid bovenliggende- oorzaken; het is cumulatief, een optelsom. De hoge comorbiditeit vertelt het verhaal.
 
Een 88-jarige terminale kankerpatiënt die thuis van de trap valt, daarbij ernstige interne verwondingen oploopt, met spoed in het ziekenhuis wordt opgenomen, daar behandeld ook nog 's 'corona' blijkt te hebben opgelopen en twee dagen later overlijdt, is dan aan wat overleden? Ouderdomsverschijnselen? De terminale kanker? De val van de trap? Het ernstige interne letsel? Het ziekenhuis? De behandeling? Corona? Zeg 't maar.
 
Voetnoten
(1) Virus: leenwoord uit het Latijn en het Franse 'virulent' in de betekenis van gif of vergif en in die zin ‘ziekteverwekker’ en doet de intrede in de tweede helft van de 17de eeuw (1663) en neemt een vlucht in het publieke bewustzijn aan het eind van de 19de eeuw (1885). 80% van dat wat bekend is van wat 'virus' wordt genoemd is hypothetisch van aard, hooguit semi-theoretisch; bestaat uit veronderstellingen en twijfelachtige aannames door middel van terugredeneren - in tegenstelling tot de microsomen/exosomen propositie. Tot op de dag van vandaag is dat wat 'virus’ wordt genoemd niet als zodanig aangetoond, althans, niet conform de regelen der kunst. Zie: 'Koch's Postulaten' (1883). https://wakkeren.nl/het-niet-kunnen-bewijzen-dat-het-virus-bestaat/ Gerelateerd: Bacteriofagen. https://hetanderenieuws.nl/in-19-minuten-immuun-voor-alle-virussen/ 
 
(1b) Het begrip 'virus' is slechts een sticker; een idee, een denkbeeld, een gebruiksterm - het is conceptueel; in sillico = computer model, en een computermodel kan net zo lang gemanipuleerd worden totdat een gewenste uitkomst gegenereerd wordt (garbage in, garbage out) en is dus niet per se het werkelijke ding. Een menu is niet de maaltijd, een (land)kaart is niet het terrein.(') Daarom is het begrip 'exosomen' veel toepasselijker want zeer passend gekozen, het betreft immers excrementen; vervuilingen/afval, door de cel uitgestoten om zichzelf te genezen/gezond te houden, een proces dat zich, waar het verkoudheid en griep betreft, doortrekt door uitademen, niesen en hoesten, transpireren, de urine en de ontlasting waarmee de vervuiling/het afval op natuurlijke wijze het lichaam verlaat.
 
Griep: Influenza; leenwoord uit het Italiaans, doet de intrede halverwege de 18de eeuw, ca. 1750 (de aanvang van de 1ste industriële revolutie.
 
De immuunreactie gaat gepaard met allerhande symptomen wo. spierpijn, maag- en buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en overgeven, diarree, vermoeidheid, rillerigheid, verhoging en koorts. Hoe sterker de immuunreactie, des te heftiger de symptomen. Wij ervaren deze opruimactie door het lichaam; de symptomen, als het probleem terwijl het juist de oplossing is; het immuunsysteem rekent af met de oorzaak: de vergiftiging/het afval, waarvan verkoudheid/griep het gevolg is. Het 'ziektebeeld' is in werkelijkheid het genezingsbeeld.
(') Dat is ook wat Béchamp, Steiner en anderen van begin af aan hebben geduid, het is niet het vermeende virus, het is het terrein, het totaalplaatje: de germ-theory vs de terrain-theory weergegeven met het adagium 'behandel niet de ziekte, behandel de patiënt'. Zie: 'Germaanse (Nieuwe) Geneeskunde'. (Deel 4)
 
(2) Blunderende overheden en hun adviesorganen die -aantoonbaar- onzin verkopen, is of een gevolg van incompetentie of een gevolg van opzet. Andere opties zijn er niet.
 
Elke keer wanneer een overheid handelt in strijd met de werkelijkheid; contra het empirisch bewijs, dienen we de allerbelangrijkste vraag te stellen: cui bono; wie heeft hier belang bij, wie haalt hier voordeel uit - op welke manier en -dientengevolge- met welk doel (het doel kan gegenereerd worden uit de toegepaste methode).
 
(3) Steiner herhaalde daarmee wat Antoine Béchamp eveneens verwoord had, microsomen noemde en door Louis Pasteur als schadelijke bacteriën werd bestempeld. Béchamp staat in verhouding tot Pasteur zoals Tesla in verhouding staat tot Edison, de één is grotendeels uit de geschiedenisboekjes verdwenen, de ander wordt alom gelauwerd.
 
De virus propositie als gepromoot is niet houdbaar. In het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw liet de wetenschappelijke geneeskunde het idee dan ook varen omdat de vermeende virussen onvindbaar bleven. Gaandeweg werd erkend dat bij het afsterven van cellen van gezonde organen; gezond weefsel, afvalproducten werden geproduceerd - exosomen dus- die men voorheen als "virussen" had betiteld. De virologie had zichzelf daarmee weerlegd en effectief als wetenschap opgeheven. Het heeft er dus alle schijn van dat de virusmythe willens en wetens in stand wordt gehouden. Waarom? Wel, cui bono?
 
Ook hier stuiten we op een steeds terugkerend punt: het militaire-industriële complex, in deze, de farmaceutische industrie. Het ontstaan en de ontwikkeling van de moderne farmaceutische industrie vertelt het verhaal, luid en duidelijk. https://vriendenplek.nl/read-blog/734_de-geschiedenis-van-het-moderne-farma-kartel.html 
 
N.B. Het gebruik van de term 'virus' is niet noodzakelijkerwijs foutief, vooropgesteld dat expliciet geduid wordt wat er mee bedoeld wordt binnen de context waarin het van toepassing is/zou zijn - 'uit context' lijkt iets een andere waarde te hebben - er aan toegedicht kan worden- dan het, 'in context'; binnen het grotere geheel, in werkelijkheid heeft.
 
(4) De vragen die zich direct opdringen zijn, slaan Béchamp, Steiner, Kaufman, Cowan en anderen uit die hoek en zij die het eveneens verwoorden w.o. Icke de plank mis - zijn overheden en hun adviesorganen hopeloos incompetent - doen overheden, hun adviesorganen en instituties, in opdracht van derden, precies wat hen wordt opgedragen ...
 
.
 

In Deel 2

Inleiding: Machinaties
Corona
De C-19 Griep
Een Wetenschappelijke Methode: "Koch's Postulaten"
Hegeliaanse Dialectiek
Axioma
Geen 'medicijn'
Stress
Foutieve Behandeling 'Corona'
Samengevat
Elektrificatie 'Up the Scale'
Het Doel - De Opmars van de Machines
Disclaimer

Janis Say

124 Blogs posts

Reacties