'Europa Moet Ten Onder'

Beleidsstukken, Uitspraken & Bronnen

In de vroege jaren van de 20ste eeuw pleitte Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi voor een Europese douane-unie die uiteindelijk zou transformeren tot een monetaire unie. Deze unie zou tot stand moeten komen door samenwerking tussen een Europese Economische Gemeenschap en een Europese Vrijhandelsassociatie. Daartoe werd mede door hem in 1922 de Paneuropese Beweging opgericht.
 
Het ultieme doel van Coudenhove-Kalergi is de verwezenlijking van een “Verenigde Staten van Europa” dat hij omschrijft in zijn boek "Pan-Europa" (Das Pan-Europäische Manifest, 1923). Volgens de Oostenrijker zou men ook op andere continenten uiteindelijk toewerken naar dit model. Zo beschrijft hij eveneens een Pan-Amerikaanse Unie die zowel Noord- als Zuid Amerika zou omvatten en een Aziatische Unie onder leiding van China en Japan. Het einddoel is een wereld bestaande uit slechts vijf staten die nauw met elkaar samenwerken, waarmee Coudenhove-Kalergi feitelijk doelt op een globale overheid.

Het bestaan van Coudenhove-Kalergi’s ideologie is onbekend bij de overgrote meerderheid van de Europese bevolking. Tegelijkertijd wordt de Oostenrijker binnen de kringen van de Europese elite vereerd als het lichtende voorbeeld -de Kalergi Award- en stap voor stap werkt men naar het wereldbeeld van Coudenhove-Kalergi toe.

 

2017 (bijgewerkt 01-07-19)

.

 
De Europese steden waar aanslagen plaatsvinden zijn o.a. Brussel, Parijs, Berlijn. Het zijn niet Warschau, Praag, Boedapest.

Toevallig? Neuh.
 
Oost-Europa, de V4, doet niet meer mee met de omvolkingspolitiek van de EU en plukt daar nu de vruchten van. Noorwegen en Denemarken hebben inmiddels ook een immigratiestop ingevoerd, 11 andere Europese landen volgen een soortgelijk beleid wo. Italië en Oostenrijk en het ziet er naar uit dat daar een 16de land aan toegevoegd gaat worden: uitgerekend Zweden.
 
Het voorbeeld van Oost-Europa toont aan: wie een einde wil maken aan de terreur -al dan niet islamitisch- in Europa, in eigen land, moet een einde maken aan de omvolking van Europa, te beginnen in het eigen land. Wie dat niet wil, wil blijkbaar meer terreur. Wie meer terreur wil, volgt een agenda. Een ieder die het Coudenhove-Kalergi Plan kent, herkent die agenda.
 
.
 
Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi (1894-1972) ontwikkelde het idee voor een verenigd Europa evenals het plan voor een Europa met een bevolking van gemengd ras: het Euraziatische-negroïde ras, en is o.a. opgetekend in zijn boek "Praktisch Idealisme" ("Praktischer Idealismus", 1925). https://www.ivantic.info/Ostale_knjiige/istorija/Coudenhove-kalergi-Richard-Praktischer-Idealismus-Adel-Technik-Pazifismus.pdf
 
Hij stelde dat de oorspronkelijke Europese bewoners vermengd moesten worden met andere rassen en culturen, met name de Afrikaanse/Arabische/Aziatische, waardoor een multi-etnische kudde zal ontstaan zonder echte identiteit, noemenswaardige kwaliteit en vooral één die gemakkelijk door de elite onder controle te houden is.
 
De natte droom van iedere corporatistische globalist, gehoorzame slaven zonder zelfstandig denkvermogen, zodat de macht onbedreigd blijft. Europeanen, 'kinderen van De Verlichting', zijn daarin een behoorlijke sta in de weg, in tegenstelling tot "de kinderen van Kalergi''. Die eersten moeten derhalve verdwijnen ten faveure van de 'nieuwe orde'.
 
.
 
In een toespraak tot het 1ste EU Fundamental Right Collogium in oktober 2015 zei de vicevoorzitter Europese Commissie Frans Timmermans dat Brussel er alles aan moet doen om monoculturele staten uit te wissen en het proces van omzetting naar de multiculturele diversiteit bij iedere afzonderlijke staat wereldwijd te versnellen.
 
De toekomst van de mensheid, zo zei Timmermans, zou niet langer berusten op individuele naties en culturen, maar op een gemengde supercultuur. De massa-immigratie naar Europa zou een middel tot dit doel zijn. Geen land mag ontkomen aan de onvermijdelijke vermenging, veelmeer dienen de immigranten ertoe worden aangespoord ook 'de verst verwijderde plekken van de planeet te bereiken om te garanderen dat er nergens meer homogene samenlevingen blijven bestaan’. http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5754_en.htm
 
Timmermans is daarmee één van de eerste moderne EU-leiders die openlijk het masker heeft laten vallen over het plan van de Europese Unie om monoculturele staten door middel van massa-immigratie uit te roeien. Mensen die vast willen houden aan hun identiteit als volk of land hebben geen enkele plaats in de toekomst, aldus Timmermans. https://www.youtube.com/watch?v=gHUgjgts1nE
 
.
 
Hij staat daar niet alleen in.
 
Wolfgang Schäuble - gezien zijn ‘Mijn Revolutionaire Eugenetische Plan’ interview in Die Zeit in juni 2016 - http://www.zeit.de/2016/25/konservatismus-wolfgang-schaeuble-revolution-afrika
 
en
 
Jean-Claude Juncker - gezien zijn 'Staat van de Unie' in september 2017 over een EU-superstaat - https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_nl
 
tappen uit hetzelfde vaatje.
 
De uitlatingen zijn op zich niet zo vreemd, één en ander is reeds vastgelegd in officiële EU-beleidsstukken wo.:
 
- de Resolutie van Straatsburg (Olie voor Immigratie) (Juni 1975)
 
- Resolutie 1605 - European Muslim Communities Confronted with Extremism (Islamophobia Bestrijden en Islam Faciliteren) (Apr 2008) - Effectief een update van de Resolutie van Straatsburg uit 1975
 
- de Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa: beginselen, maatregelen en instrumenten (Juni 2008, definitief Apr 2009)
 
- Resolutie 1743 - Islam, Islamisme en Islamofobie in Europa (Juni 2010) - Effectief een update van Resolutie 1605 uit 2008
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17880 
 
- Agenda 2030, 'Sustainable Development' (voorheen Agenda 21) (Sep/Dec 2015)
 
- New York Declaration for Refugees and Migrants (Sep 2016) - Het raamwerk voor het toekomstige 'Globale Pact voor Migratie' (2018) en het 'Globale Pact voor Vluchtelingen' (2019)
 
- de Resolutie van het Europees Parlement over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (Apr 2017)
 
.
 
Het streven van de EU is dus - aantoonbaar - geheel in lijn met, en sluit naadloos aan op, de ideeën van Coudenhove-Kalergi, geen ontkennen meer aan, het bewijsmateriaal spreekt voor zich.
 
NB
 
19 oktober 2017 werd in het Europees Parlement voorgesteld wijzigingen in het Akkoord van Dublin aan te brengen, wat neerkomt op dat het Dublin-Verdrag, dat toch al massaal werd genegeerd, de prullenbak ingaat. Met de nieuwe regelingen worden de lidstaten tot opname van migranten gedwongen - ook tegen de wil van de burgers. Er is geen bovengrens, wel een ondergrens van 1 miljoen migranten per jaar. Van EU-landen die de opname van mensen in onbeperkte hoogte weigeren worden EU-gelden ingetrokken.
 
Enkele nieuwe regels zijn:
 
- Alle EU-landen zijn verplicht om zonder bovengrens asielzoekers op te nemen en te verzorgen.
- Een migrant hoeft geen asielaanvraag meer in te dienen in het land waar hij/zij voor het eerst voet heeft gezet in de EU.
- Er wordt rekening gehouden met wensen van migranten wat betreft hun land van voorkeur. Daarbij kunnen ze kiezen tussen vier landen die tot dan toe de minste migranten hebben opgenomen.
- Hebben asielzoekers familieleden of “andere relaties” in een Europees land, dan dienen ze naar dat land gebracht te worden om “reisbewegingen” te vermijden en een betere integratie mogelijk te maken.
- Als asielzoekers niet een dergelijke directe relatie tot een land hebben, dan krijgen ze automatisch een land toegewezen. Dit land is dan verantwoordelijk voor de asielprocedure.
- Asielaanvragen kunnen in het vervolg ook voor groepen tot 30 personen in Europa ingediend worden. Dat betekent niet het recht te verkrijgen om in een bepaald land asiel te krijgen, wel door kennissen of door mensen uit hun geboortestad omringd te zijn, of door iemand die men op de reis heeft ontmoet. Daarmee moet voorkomen worden dat een migrant zich ‘alleen voelt staan’.
- Het wordt een land verplicht om een migrant die er ooit eens heeft gestudeerd, of er voor 'een langere' periode is geweest, gelijk permanent op te nemen.
- Lidstaten die weigeren aan deze nieuwe regels mee te werken wordt de toegang tot EU-fondsen ontzegd.
 
November 2017 werden de wijzigingen aan het Europees Parlement in Straatsburg ter stemming voorgelegd. Het lag niet in de verwachting dat het EP niet hun eigen voorstel zouden wegstemmen, temeer daar het precies aansluit op de eerdere verdragen/resoluties van dezelfde aard conform het Coudenhove-Kalergi Plan.
 
.
 
De politiek en reguliere media vinden het blijkbaar nog steeds niet nodig de Europese burgers in te lichten over het definitief opheffen van het zelfbeschikkingsrecht van de EU-lidstaten. Types als Martin Schulz zijn wel publiekelijk hoog van de toren aan het blazen over "De Verenigde Staten van Europa"; een Europese Superstaat.
 
Ondertussen werd in alle stilte op 2 mei 2018, tijdens de vijfde Euro-Afrikaanse ministeriële conferentie over migratie, georganiseerd in het kader van het “Proces van Rabat”, de "Verklaring van Marrakesh" getekend. Een, tussentijds, actieplan voor de periode 2018-2020 waarmee een kleine zestig landen w.o. alle landen van de EU (27) behalve Hongarije en de rest uit Afrika (30) overeenkomen dat migratie uit Afrika naar de EU als een ‘noodzakelijk en positief fenomeen’ wordt gezien en 'gestimuleerd moet worden' door 'de immigratie uit Afrika te bevorderen en de Afrika-Europa-route aan te moedigen, mensen niet terug te sturen en de positieve invloed van migratie op de samenleving te benadrukken'.
 
Effectief betekent het dat de poorten wagenwijd opengaan want het onderscheid tussen vluchteling, asielzoeker, immigrant en tussen illegaal en legaal vervalt. Begin december 2018 kreeg het verdrag 't definitieve beslag.
 
Definitieve Versie (Juli 2018)
 
Een aantal punten als opgetekend in september 2016 en besproken in november 2017 vinden we terug in het zogenoemde "Global Pact for Migration" van 2018.
 
Het volgende pact, het zogeheten "Global Pact on Refugees" voor 2019, wordt ook aan gewerkt en de resterende punten als opgetekend in september 2016 en besproken in november 2017 zijn daar in opgenomen.
 
Zoals het zich laat aanzien zijn er twee pacts tegelijkertijd door de machine gegaan: het veel-besproken ‘Globale Pact voor Migratie’ dat BEtekend werd en het nauwelijks tot niet-besproken ‘Globale Pact voor Vluchtelingen’ dat GEtekend werd om later, herfst 2019, zo ligt in de bedoeling, BEtekend te worden.
 
De VN/EU ligt daarmee op koers, het raamwerk voor beide pacts was reeds vastgelegd in september 2016.
 
.
 
Kortom ... Timmermans, Schäuble, Juncker, Schulz en kornuiten kletsen niet zomaar iets, integendeel.
Hoeveel duidelijker moet 't nog worden?
 
.
 
Update:
 
- Grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst in Europa (Maart 2019) - Van multicultureel naar unicultureel; Afrikaanse migranten zijn gelijk aan Europeanen en dienen een voorkeursbehandeling te krijgen om de integratie te bespoedigen
 
Gerelateerd:
 
Nieuwe voorzitter van de Europese Commissie wil de Verenigde Staten van Europa (VSE) - Juli 2019
 
.
 
'Europa Moet Ten Onder' : Beleidsstukken, Uitspraken Bronnen (facebook)

Janis Say

70 Blogs posts

Reacties