Gebruiksvoorwaarden

Deze Disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website vriendenplek.nl. Door gebruik te maken van de website vriendenplek.nl en de daarop door vriendenplek.nl aangeboden Dienst of door op de acceptatiebutton te klikken, verklaar je dat je kennis hebt genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en instemt met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan.

Let op: de communicatie in de Chatrooms op de Website is niet vertrouwelijk. We adviseren je bij het gebruik van de Dienst daarmee rekening te houden. De communicatie in de Chatroom wordt door vriendenplek.nl gelogd en kan bovendien worden gevolgd door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de Chatroom aanwezig zijn. Voor meer informatie over privacy en vertrouwelijkheid verwijzen we naar artikel 4 en onze Privacy Policy. Klik hier om de Privacy Policy te bekijken.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Gebruiksvoorwaarden

deze gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.2 Bijlage

de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen bijlage.

1.3 Chatgesprek

communicatie via bijvoorbeeld tekstberichten, Webcam, spraak, beelden en/of iconen.

1.4 Chatroom

Ruimte op de Website die door Gebruikers gebruikt wordt voor het voeren van een Chatgesprek.

1.5 Dienst:

de dienst van vriendenplek.nl op de Website bestaande, onder meer, uit het bieden van de mogelijkheid om in een Chatroom samen met andere Gebruikers Chatgesprekken te voeren.

1.6 Gebruiker

een natuurlijke persoon die met vriendenplek.nl een Overeenkomst aangaat voor het gebruik van de Dienst en de Website (ook te noemen: je/jij/jou).

1.7 Overeenkomst

de overeenkomst tussen jou en vriendenplek.nl op grond waarvan vriendenplek.nl Dienst ter beschikking stelt.

1.8 Profiel

informatie van Gebruiker bestaande uit, onder meer, uiterlijke kenmerken, achtergrond informatie, foto’s, afbeeldingen etc.

1.9 vriendenplek.nl

Is onderdeel van P.R. Webservices gevestigd in Den Haag.

1.10 Wachtwoord

je wachtwoord bestaande uit een combinatie van cijfers of letters, waarmee je in combinatie met de username, toegang krijgt tot (bepaalde onderdelen van) de Dienst.

1.11 Website

de website vriendenplek.nl

2. Dienstverlening

2.1 vriendenplek.nl helpt je bij het vinden en verbinden met mensen, groepen, bedrijven, organisaties en anderen die belangrijk voor je zijn.

2.2 vriendenplek.nl is gerechtigt om aan sommige onderdelen van de Dienst nadere voorwaarden te stellen waaronder de voorwaarde dat je als Gebruiker via een Profiel geregistreerd moet zijn of dat je een vergoeding dient te betalen. Deze nadere voorwaarden worden steeds op de Website vermeld.

2.3 vriendenplek.nl zal zich inspannen de Website en de Dienst met zorg en overeenkomstig de overeengekomen afspraken en procedures uit te voeren. Zij kan hierover echter geen garanties geven. Met name garandeert vriendenplek.nl niet: – dat de (inhoud van de) Chatgesprekken en Profielen juist, volledig, actueel, betrouwbaar en niet onrechtmatig zijn, – dat de Website en de Dienst ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van storingen en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken en storingen kunnen worden verholpen; en, – dat derden niet haar Dienst onrechtmatig (zullen) gebruiken.

2.4 vriendenplek.nl is gerechtigd de inhoud van je Profiel te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Website of de toegang tot de website te blokkeren. Dit kan onder meer plaats vinden indien in strijd wordt gehandeld met artikel 3.4 en 3.5 en eventuele andere artikelen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

2.5 vriendenplek.nl is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik (en het aantal Gebruikers) ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van de kwaliteit van de Dienst en het redelijkerwijs benodigde onderhoud daarvan.

3. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dien je zelf zorg te dragen voor de benodigde hard- en software, randapparatuur en verbindingen. Bovendien dien je een Profiel in te vullen, tenzij anders bepaald.

3.2 Je staat er voor in dat alle informatie in je Profiel volledig, juist en actueel zijn (voornaam, achternaam en geen bedrijfsnaam of naam van een organisatie) en dat je gerechtigd bent de informatie aan vriendenplek.nl te verstrekken ten behoeve van de levering van de Dienst. Je vrijwaart vriendenplek.nl tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.

3.3 Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via je de Profiel gegevens van de Dienst wordt gemaakt.

3.4 Bij het gebruik van de Dienst zal je je steeds houden aan de relevante wet- en regelgeving, en de door vriendenplek.nl bekend gemaakte instructies en huisregels.

3.5 Verificatie Profiel / Pagina
vriendenplek biedt haar leden de mogelijkheid om hun profiel en/of pagina te verifiëren. Het profiel kan worden geverifieerd worden door een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort) op de website te uploaden. Na beoordeling door een medewerker van vriendenplek wordt bij goedkeuring een verificatie vinkje op het profiel van het lid geplaatst. Na dit verificatieproces wordt het geüploade identiteitsbewijs vernietigd. Een (bedrijfs)pagina kan geverifieerd worden door een kopie van het uittreksel van de kamer van koophandel geüpload worden op de website. Na goedkeuring krijgt de pagina een verificatie vinkje en wordt het geüploade uittreksel vernietigd.
Aanvullend: Alleen geverifieerde profielen kunnen een verzoek tot verificatie voor een pagina indienen.

3.6 Je garandeert dat:
(I) je gebruik van de Dienst niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is;
(II) je met het gebruik van de Dienst anderen, waaronder andere Gebruikers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het gebruiken van discriminerende, beledigende, gewelddadige communicatie, danwel op een andere wijze andere Leden lastig valt;
(III) je de Dienst niet gebruikt voor het plaatsen van erotisch of pornografisch materiaal of communicatie.
(IV) je de communicatie van anderen niet opzettelijk zal verstoren en anderen ook niet op een andere wijze zal hinderen in het gebruik van de Dienst
(V) de belangen en de goede naam van vriendenplek.nl, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.
(VI) je bij het aanmelden minimaal zestien jaar oud bent

4 Privacy en vertrouwelijkheid Chatgesprek

4.1 De communicatie in de privé chat is vertrouwelijk tussen jou en degene waarmee je een chatgesprek voert.

4.2 De communicatie in de GroepsChatroom vindt plaats in een openbare ruimte. Andere Gebruikers kunnen meekijken en luisteren naar de communicatie in de GroepsChatroom. vriendenplek.nl adviseert je hiermee rekening te houden bij je gebruik van de GroepsChat

4.3 vriendenplek.nl behoudt zich het recht voor de communicatie in de privé Chat en de GroepsChatroom te laten volgen door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de groepsChatroom aanwezig zijn.

4.4 Moderators zijn gerechtigd om je toegang tot de Chatroom (tijdelijk) te blokkeren of de gehele Dienst (tijdelijk) op te schorten, bijvoorbeeld indien je in strijd handelt hetgeen bepaald in artikel 3.4 en 3.5.

4.5 Om de Dienst te kunnen bieden verzamelt vriendenplek.nl persoonsgegevens. vriendenplek.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.6 De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door vriendenplek.nl verzamelde gegeven alsmede op het gebruik van informatie uit de Chatgesprekken die via de Website wordt verspreid. Klik hier om de Privacy Policy te bekijken.

.

4.7 vriendenplek.nl behoudt zich het recht voor de communicatie in de Chatroom te laten volgen door moderators. Deze moderators kunnen zichtbaar (met een icoon), maar ook onzichtbaar, in de Chatroom aanwezig zijn.

4.8 Moderators zijn gerechtigd om je toegang tot de Chatroom (tijdelijk) te blokkeren of de gehele Dienst (tijdelijk) op te schorten, bijvoorbeeld indien je in strijd handelt hetgeen bepaald in artikel 3.4 en 3.5.

4.9 Om de Dienst te kunnen bieden verzamelt vriendenplek.nl persoonsgegevens. vriendenplek.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.10 De Privacy Policy is van toepassing op het gebruik van de persoonsgegevens en de andere door vriendenplek.nl verzamelde gegeven alsmede op het gebruik van informatie uit de Chatgesprekken die via de Website wordt verspreid. Klik hier om de Privacy Policy te bekijken.

5. Vergoedingen en betaling

5.1 Sommige onderdelen van de Dienst kunnen uitsluitend worden gebruikt na betaling van de op de Website vermelde bedragen.

5.2 Betaling vindt plaats via de betalingsmiddelen opgenomen op de Website. Deze betalingsmiddelen zijn afkomstig van derden, te weten (financiële) dienstverleners. De algemene voorwaarden van deze (financiële) dienstverleners zijn van toepassing op het gebruik van hun betalingsmiddelen.

6. Wachtwoord en gebruikersnaam

6.1 Wachtwoorden en gebruikersnamen die gebruikt worden voor de Dienst zijn strikt persoonlijk. Je bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via je Wachtwoord en gebruikersnaam van de Dienst wordt gemaakt.

6.2 vriendenplek.nl is gerechtigd je Wachtwoord en gebruikersnaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij vriendenplek.nl of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door een Gebruiker is geleverd in verband met het plaatsen van informatie in het Profiel of in de Chatrooms.

7.2 vriendenplek.nl verleent je het niet-exclusieve, persoonlijke en niet overdraagbare recht om gedurende de duur van de Overeenkomst gebruik te maken van de Website en de Dienst uitsluitend voor het doel beschreven in artikel 2.1.

7.3 Je mag de Website of enige inhoud daarvan niet zonder schriftelijke toestemming van vriendenplek.nl aan derde(n) beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Bovendien mag je, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van vriendenplek.nl, geen substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) opvragen en hergebruiken en niet niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

7.4 Je garandeert dat de door jou op de Website geplaatste informatie, waaronder mede begrepen berichten in de Chatroom, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je vrijwaart vriendenplek.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door jou geplaatste informatie en/of berichten op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende informatie en/of bericht inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

8. Spam/harvesten/klikbeet

8.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van Gebruikers die door hen via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede de e-mailadressen van Gebruikers, is uitsluitend toegestaan met het oog op het doel van de Website, het reageren op Chatgesprekken en of andere informatie van de betreffende Gebruiker. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: – het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie (waarin bijvoorbeeld goederen of diensten worden aangeboden of een onderneming of product wordt gepromoot) in de Chatroom of door middel van e-mail, telefoon of anderszins met Gebruiker(s); – iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; – e-mailadressen van Leden te verzamelen om welke reden dan ook.

8.2 vriendenplek.nl is gerechtigd je Wachtwoord en gebruikersnaam te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst.

8.3 Links op de algemene tijdlijn waar in één of andere vorm een beloning tegenover staat als er op geklikt wordt zijn beperkt tot 2 links per 24 uur. De link moet ook een duidelijke beschrijving bevatten wat de persoon die op de link klikt te zien krijgt. Tevens dient vermeld te worden dat de plaatser van de link een beloning krijgt voor het klikken op de link.

9. Aansprakelijkheid vriendenplek.nl

9.1 De totale aansprakelijkheid van vriendenplek.nl, uit welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximum bedrag van € 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

9.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten die je hebt moeten maken om vriendenplek.nl laten voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst; – redelijke kosten die je hebt moeten maken om de directe schade zoals bedoeld in dit artikel te voorkomen of te beperken; en – redelijke kosten die je hebt moeten maken om de oorzaak en omvang van de directe schade vast te stellen.

9.3 Iedere aansprakelijkheid van vriendenplek.nl voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

9.4 vriendenplek.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.

10. Verwijzingen

10.1 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. vriendenplek.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. vriendenplek.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

11 Beveiliging

11.1 vriendenplek.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. vriendenplek.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

12. Duur en beëindiging

12.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

12.2 Je kan op elk moment de Overeenkomst opzeggen door een e-mail te sturen aan de klantenservice van vriendenplek.nl of je Profiel te verwijderen van de Website.

12.3 vriendenplek.nl behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en je daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Dienst, indien je: – in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden; – inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden; – in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving; onverminderd het recht van vriendenplek.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen je te nemen en schadevergoeding te eisen.

Aanvullende bepalingen

13. Punten sparen

13.1 Voor elk bericht wat op de tijdlijn geplaatst wordt krijgt een lid vijftien punten. Voor elk commentaar die men op een bericht van een ander lid plaatst krijg men 10 punten. Elke reactie die een lid met de reactieknop geeft op een bericht van een andere gebruiker krijgt dit lid vijftien punten. Voor het schrijven van een blogbericht krijgt men 30 punten.

13.2 Blogartikelen dienen voorzien te zijn van voldoende inhoud kortere berichten kunnen op de tijdlijn worden geplaatst. Dit betekent ook dat alleen een link plaatsen in het artikel niet is toegestaan. Bij constatering zal er 30 punten in mindering worden gebracht door de moderator(en) van vriendenplek.nl.

13.3 vriendenplek.nl is niet aansprakelijk voor wat de de gebruiker in zijn/haar blogartikel plaatst. Complete artikelen van derden kopiëren en plakken is niet toegestaan. In het geval van het gedeeltelijk kopiëren en plakken in een blogartikel dient de gebruiker toestemming te hebben van de auteursrechthebbende en dient ook duidelijk de bron vermeld te worden. Bij eventuele klachten van auteursrechthebbende dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderator(en) op te volgen en het artikel te verwijderen. Ook wordt dan 30 punten op het puntensaldo in mindering gebracht.

13.4 Leden die geen donateur zijn kunnen maximaal 1000 punten per dag sparen en donateurs kunnen maximaal 2000 punten per dag sparen.

13.5 Punten kunnen aan vriendenplek gedoneerd worden of voor advertentietegoed worden ingewisseld om te gebruiken op het advertentienetwerk van vriendenplek.nl. Voor het aanschaffen van advertentietegoed staat 1000 punten gelijk aan 1 euro.

13.6 Op dit moment kunnen punten (nog) niet ingewisseld worden voor contant geld.

14. Affiliate systeem

14.1 Elk lid van vriendenplek.nl heeft een eigen unieke affiliatelink. Deze link kan gebruikt worden om vrienden, kennissen en bekenden uit te nodigen om lid te worden van vriendenplek.nl.

14.2 Voor elk nieuw actief lid die via de persoonlijke affiliatelink van het lid van vriendenplek.nl is geregistreerd en geactiveerd, ontvangt het lid € 0,15.

14.3 Het bedrag van 0,15 kan soms tijdelijk verhoogd worden.

14.4 Uitbetaling kan aangevraagd worden als het affiliate tegoed € 10,- bedraagt. Uitbetaling vindt plaats via PayPal of door middel van een bankoverschrijving.
Aanvullend: Uitbetaling kan alleen plaatsvinden indien de identiteit van de aanvrager via het verificatieproces geverifieerd is door één van de medewerkers van vriendenplek. (Zie 3.5).

15 Donateurs

15.1 Leden hebben de mogelijkheid om vriendenplek.nl te steunen door middel van een financiële donatie.

15.2 Levels
Level 1 (Donateur): Als level 1 donateur krijgt u een award bij uw naam als blijk van waardering
Level 2 (Donateur): Als level 2 donateur krijgt u een award bij uw naam, een blauwe naamkleur, en de opties om randen op uw kleur te veranderen van kleur en dikte.
Level 3 (Donateur): Als level 3 donateur krijgt u een award bij uw naam, een gouden naamkleur, en alle pimp opties voor uw profiel.
Level 4 (Geverifieerd bedrijf): Als bedrijf krijgt u een verificatie badge bij uw profiel/pagina en heeft u de mogelijkheid om uw profiel & pagina te pimpen. (Let op, deze optie is alleen beschikbaar als u beschikt over een KVK nummer)

16 Ondersteuning

16.1 Ondersteuning van bij het gebruik van de website gebruiken wij onze support afdeling.

17. Slotbepalingen

17.1 vriendenplek.nl is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet wil accepteren, dien je de Overeenkomst te beëindigen. Door de Dienst te blijven gebruiken stem je in met de gewijzigde voorwaarden.

17.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. vriendenplek.nl zal ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling een nieuwe bepaling voorstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17.4 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank ‘s-Gravenhage.

Bijgewerkt op 01-04-2020

Voor de duidelijkheid hebben we op basis van deze algemene voorwaarden een aantal huisregels opgesteld. De huisregels kun je HIER lezen.