De Pathocratie : Psychopaten in Machtsposities

Reacties · 17374 Bekeken

voor extreem-links is jouw vrijheid hun ellende - jouw onderwerping is derhalve hun vreugde

Wanneer psychopatie religie, beleid en sluipenderwijs de norm wordt

 

Pathocratie: 'een overheid die overwegend bestaat uit individuen met persoonlijkheidsstoornissen, met name narcisme, sociopathie en psychopathie '

__________________________________________________________________________________________________

Inhoud

- Inleiding: Ideologie en Collectivisme
- Het WEF en de Nederlandse Overheid
- Van Zeloot naar Idioot
- Het is minder zeldzaam dan je zou hopen
- In het kort
- Het is iets van Alle Tijden
- Het Nu - Niet Veel Beter
- Vampiers en Parasieten
- Het is een Waarlijke Plaag
- 'Woke'
- Hoe gaan we met dit gevaar om - nu en in de toekomst
- Oude manieren openen geen Nieuwe Deuren

- Nawoord
- Samengevat

Referenties
Gerelateerd
Biblio

Bijlage: achtergrond en inzage psychopathie
!!! niet geschikt voor directe slachtoffers en zwakke magen

*

- Inleiding: Ideologie en Collectivisme

Ondanks een groeiende interesse in de wetenschap en psychologie waar het narcistische sociopaten en megalomane psychopaten betreft, lijkt het alsof de samenleving van vandaag de dag uit het oog is verloren hoe deze mensen de kern van een beschaving of natie kunnen saboteren.

Het is makkelijk te hyperfocussen op collectivistische ideologieën als de bron van maatschappelijke problemen en over het hoofd te zien dat deze ideologieën niet in een vacuüm functioneren; ze kunnen zelf geen schade aanrichten, een ideologie heeft sociopatische individuen en psychopathische 'lijders' nodig die de rest aanzetten en opdragen destructief gedrag ten toon te spreiden onder het mom van noodzaak en/of progressie.

Er is iets met collectivisme waardoor het zich uitstekend leent voor projectie en hypocrisie - collectivisme is immers  organisatie door dwang, openlijk of subtiel, in plaats van vrijwillig te zijn en wanneer een politieke ideologie een religie wordt; geloofsovertuiging, beleid; normatief, dan is het makkelijk om in een ijveraar te veranderen, een fanatieke zeloot, om maar 's een pleonasme te gebruiken.

 

- Het WEF en de Nederlandse Overheid

Zo is het WEF sterk sektarisch, neigt echter meer naar een cult of cultus - en da's een ander beestje dan een sekte.

Een sekte is een, al dan niet godsdienstige, beweging, vaak gerelateerd aan een geloof dat, of overtuiging die, afwijkt van die van een grotere, al dan niet godsdienstige, gemeenschap en volledig in het teken staat van de ideeën en opvattingen van één persoon; de sekteleider, die blindelings gevolgd dient te worden.

Een Cult of Cultus is van oorsprong een met rituelen en gedragsregels omgeven verering van een god, godheid, iets goddelijks of anderszins bovennatuurlijks, door een hiërarchische groep, opgelegd aan een samenleving als (ware het) traditie, de norm.

Zo is de Nederlandse overheid een Cultus want hiërarchisch en de regels en wetten waar de gemeenschap zich aan dient te conformeren, worden 'bekrachtigd' door het staatshoofd 'bij de gratie gods' - een anachronisme, om niet te zeggen, een fictie.

In Nederland zijn alle 'wetten' die door de overheid worden geïmplementeerd, 'gelegitimeerd' met een ondertekening (goedkeuring) door het staatshoofd; in Nederland de koning. Hij doet dat 'bij gratie gods', een fictie; gebakken lucht. Immers, om 'bij gratie gods' te kunnen legitimeren moet je a) het bestaan van god aantonen b) aantonen dat god in staat is gratie te verlenen c) aantonen dat god die gratie heeft verleend. Begrijpelijkerwijs gaat dat nooit gebeuren, bij a) zit je namelijk gelijk al hopeloos klem.

 

- Van Zeloot naar Idioot

Hoewel zeloten kracht vinden in hun vastberadenheid en hun cultisme, hebben ze ook de neiging om elk zelfbewustzijn te missen. Ze worden letterlijk krankzinnig van toewijding aan hun zaak, tot het punt dat ze het overzicht verliezen over of 'hun zaak' wel of niet realistisch en rechtvaardig is. Hun gedrag wordt daardoor steeds grilliger en steeds meer onsamenhangend en elke persoon die ze tegenkomen die hun mening niet deelt, wordt onmiddellijk gezien als een ketterse vijand die moet worden ontmaskerd of vernietigd, desnoods letterlijk.

Voor buitenstaanders die naar binnen kijken zijn fanatici een eindeloze bron van komedie. Je kunt niet anders dan erom lachen omdat hun hersenkronkels, kretologieën en uitbarstingen onzinnig en absurd zijn - bekijk bijvoorbeeld "Libs of Tik Tok" voor een bibliotheek aan voorbeelden. Zolang ze geen echte macht hebben, dienen deze mensen als een herinnering aan, en waarschuwing voor, wat er gebeurt wanneer mensen rede voor waanzin inruilen. Ze kunnen beangstigend zijn, ze dienen echter ook zowel voor amusement als voorbeeld voor de rest, om ons geaard te houden; 'down to earth'. Wanneer fanatici echter aan de macht komen, houden die zaken op grappig te zijn.

 

 

- Het is minder zeldzaam dan je zou hopen

Beschavingen door de geschiedenis heen hebben consequent het probleem van fanatici aangepakt, de grotere bedreiging echter, is het bestaan ​​van narcisten, sociopaten en psychopaten die in posities van gezag sluipen en fanatisme onder de massa aanmoedigen. Over het algemeen worden psychopaten gezien als anomalieën die snel worden geïdentificeerd en gemeden om te voorkomen dat ze te hoog op de ladder van sociale invloed klimmen. Het probleem is dat ze niet zo zeldzaam zijn als je zou hopen en velen van hen hebben het vermogen om zich tussen de kuddes te verstoppen.

Ongeveer 5% van een bepaalde populatie bestaat uit psychopaten, terwijl nog eens 10% sociopaten zijn. Ongeveer 15% van de mensen heeft narcistische trekken. Dit zijn gemiddelden, de percentages schommelen, diverse factoren wo. culturele achtergrond, opvoeding, sociaal-maatschappelijk beinvloeding etc. spelen daarin een belangrijke rol.

Hoewel psychopaten 'slechts' 5% van de bevolking uitmaakt, maken ze 15% tot 25% uit van degenen die in gevangenissen en instellingen worden opgesloten. De aantrekkingskracht en invloed die ze uitoefenen op de samenleving kan niet genoeg worden benadrukt. Zoals bijvoorbeeld Jan Storms duidt: 'een psychopaat is een lege huls, de ziel is niet meer aanwezig'. - https://www.youtube.com/watch?v=TzYTIIM5eWU - - https://www.youtube.com/watch?v=Mf8WJLzAmZAt=5s - - https://www.youtube.com/watch?v=Z1EZq9S2VJc 


- In het kort

- psychopaten worden geboren, sociopaten en narcisten worden gevormd -

  • Narcisten zijn arrogant en egocentrisch. Ze beschouwen zichzelf als superieur aan alle anderen; grootsheidswaan. Ze geloven; zijn ervan overtuigd, dat ze recht hebben op aanbidding en autoriteit. Het is een gevolg van een gebrek aan zelf-respect. Ze zoeken derhalve constant bevestiging van anderen voor hun zelfbeeld. Het maakt hen ongeschikt als leiders.
  • - Sociopaten hebben een verminderd tot weinig geweten, weinig vermogen tot zelfreflectie en een verminderd vermogen om empathie -voor anderen- op te brengen. Ze vallen onder de paraplu-term 'antisociale-persoonlijkheidsstoornis'. Het maakt hen vanzelfsprekend onpraktisch als leiders.
  • - Psychopaten vertonen een totaal gebrek aan empathie en hebben tevens sterk de neiging tot emotioneel en fysiek geweld. Ze kunnen genieten van het lijden van anderen. Ze plegen dan ook zonder scrupules misdaden, met name geweldsmisdrijven, tot in extremis. Het behoeft geen verder betoog waarom zij geen leidinggevende rol mogen vervullen, nooit en te nimmer, het is dodelijk, letterlijk.

Er zijn andere, subtielere kenmerken, bovenstaande zijn de meest herkenbare en helpen ons hen herkennen voor wat zijn. Narcisten zijn relatief makkelijk te identificeren, bij sociopaten behoeft het iets meer inzicht. In beide gevallen komt 't neer op patroonherkenning. Bij psychopaten ligt dat anders. Psychopaten zijn niet ‘krankzinnig’ in de klassieke betekenis, en als zodanig herkenbaar, integendeel. Ze zijn zich zeer wel bewust van hun omgeving die ze feilloos weten te manipuleren en misleiden. Psychopaten zijn kameleons en meestal (redelijk) intelligent waardoor ze normaal menselijk gedrag zeer goed kunnen kopiëren. - https://www.youtube.com/watch?v=6dv8zJiggBst=27s (Engelstalig)


Er is dus een zekere overlap tussen de verschillende typen, naast of in combinatie met andere, meer 'geacepteerde',  psychologische stoornissen, die te behandelen zijn. In het algemeen vertoont zeker 10% van de mensen potentieel gevaarlijke en meestal inherente psychologische stoornissen die nièt te behandelen zijn. Laat dat tot je doordringen ... 10 op de 100 mensen zijn tikkende tijdbommen die wachten op de kans om het leven van een ander en/of hen om hen heen ellendig te maken. De Woke-Gender-Cancel Culture is daar het moderne schoolvoorbeeld van. In een groep van 20 mensen is de kans reëel dat 2 ervan narcist zijn of een narcistische inslag hebben, met een neiging naar sociopathie. - https://vriendenplek.nl/read-blog/516_de-deugmens-een-respectloos-mens

Overigens, een aantal van hen kan nog steeds in de samenleving functioneren. Met name zij met een sociopatische inslag kunnen waardevol worden op gebieden waar minder empathie vereist is om bepaalde taken uit te voeren. Ze zijn bijzonder geschikt als chirurgen, medisch en ambulance personeel, brandweerlieden, in diverse andere hulpdiensten - bij soldaten, politie, justitie, gevangenisbewaarders etc. wordt het tricky - en elke andere functie waarbij het zien van leed en pijn bij mens en dier hen er niet van weerhoudt levens te redden. Ze vinden het niet per se leuk om te zien dat anderen worden geschaad en lijden, maar ze worden er als professioneel ook niet emotioneel door gefaseerd. Zolang ze dus nooit in invloedrijke posities over groepen mensen worden toegelaten, kunnen ze iets goeds voor het publiek en de samenleving betekenen en is een kwestie van de 'geschikte' persoon op een voor hem/haar juiste; toepasselijke, plek.

Iets is zo gek nog niet of er zit wel een goede kant aan.

 

- Het is iets van Alle Tijden

De geschiedenis leert ons dat het niet zo eenvoudig is om te controleren en te voorkomen dat psychisch gebroken individuen wegglijden in instellingen die macht bieden. In feite waren veel monarchieën en rijken gebouwd op systemen die psychopaten en narcisten lieten floreren omdat ze afhankelijk waren van genetische opvolging. Wanneer een monarch een zoon had die vatbaar was voor psychopathie, deed het er niet toe, die gekke prins zou op een dag koning worden en er was weinig dat eraan kon worden gedaan. Er was geen toetsings- en controle-procedure.

Veel van dergelijke mentale eigenschappen worden genetisch doorgegeven, wat betekent dat een machtsstructuur die op erfelijkheid is gebaseerd steeds destructiever kan worden naarmate psychopaten binnen de 'royalty' verbindingen aangaan, onderling trouwen en zich voortplanten. Dit zou helpen verklaren waarom psychopathisch gedrag oververtegenwoordigd is onder monarchen en de 'elite', en niet alleen in het verleden. De kalifaten zijn er beroemd door geworden evenals het Romeinse hof - aan het Franse hof waren ze ook niet helemaal zuiver van geest. Hetzelfde geldt voor het Spaanse hof. Het Italiaanse hof en de 'edelen', die het merendeel van de pausen lever(d)en, span(n)den misschien wel de kroon, in (West)Europa.

De voorbeelden uit de wereldgeschiedenis zijn talrijk, evenals vandaag de dag aangezien een relatief groot gedeelte van de 'hoogwaardgheidsbekleders', de wereldleiders en hun volgers waar we mee van doen hebben, uitspraken bezigen en besluiten doen uitgaan die weinig tot geen draagvlaak hebben met de realiteit van alledag, en dat is dan nog zacht uitgedrukt, een understatement.  

 

- Het Nu - Niet Veel Beter

De oprichting van de democratie en democratische republieken was gedeeltelijk bedoeld om afwijkende individuen 'uit de weg te ruimen' door gebruik te maken van open verkiezingen en het stemproces. Met andere woorden, laat het volk kandidaten onderzoeken en de gestoorden uit de machtskringen verwijderen. Helaas werkt dit niet zo goed als zo'n beetje alle kandidaten narcisten, sociopaten en psychopaten zijn en het publiek geen echte keuze heeft. Bij uitbreiding hebben zij met dergelijke stoornissen dan ook manieren gevonden om het politieke proces te omzeilen en te beheersen zonder er direct aan deel te nemen.

Het bedrijfsleven en financiële instellingen staan ​​psychopaten toe de politiek van achter het gordijn te beïnvloeden, kandidaten en hun loyaliteit af te kopen of kandidaten door te lichten en alleen types met vergelijkbare sociopatische, narcistische en psychopathische gewoonten door het selectieproces te sturen en in de politieke en zakelijke arena toe te laten. Ons kent ons.

 

- Vampiers en Parasieten

In tribale samenlevingen en in kleinere low-tech samenlevingen was het gemakkelijker om psychologisch gebroken individuen te identificeren en buiten spel te zetten om te voorkomen dat ze leiders werden. Te midden van de financieel enorm rijken en de technocratie echter, is het voor psychopaten veel eenvoudiger om zich te verstoppen tussen 'normale' mensen en er in op te gaan. Je kan invasieve psychopaten vergelijken met mythologische verhalen over vampiers, je kan bijna geen betere analogie bedenken. Ze dringen zich op aan een bevolking, nemen invloedsrijke posities in die hen beschermen tegen achterdocht, vervolging etc. en laten vervolgens een samenleving stelselmatig leegbloeden. Dat is wat ze doen. Het zit in hun aard, in hun karakter, en ze kunnen niet worden 'gerepareerd' of genezen, ze kunnen alleen worden verwijderd zoals een parasiet wordt verwijderd uit een gastheer.

Deze mensen zijn de grootste bedreigingen voor een bepaalde beschaving. Ze zijn de moderators van de chaos en ze werken actief samen om de vrije samenleving te verdringen. Het zijn wat je primair georganiseerde psychopaten zou noemen en ze werken inderdaad samen voor wederzijds gewin, net als het klassieke beeld van een roedel wolven. Zij vertegenwoordigen de 0,095% van de 0,01%, onze geliefde globalisten. Het verklaart de, voor het merendeel van de mensheid onbegrijpelijke en desastreuze, beslissingen door overheden, in het verleden en vandaag de dag, wereldwijd.

 

 

- Het is een Waarlijke Plaag

Psychopaten aan de top van de machts-piramide zijn al heel lang georganiseerd, maar hoe zit het met de miljoenen andere mensen met dergelijke eigenschappen? Wat gebeurt er als ze een manier krijgen om samen te komen?

De moderne samenleving en Big Tech-sociale media hebben nog engere en gevaarlijker omstandigheden gecreëerd omdat de grotere psychopathische gemeenschap nu niet langer geïsoleerd is. Die 5% die vroeger meestal naar stille hoekjes en de periferie van de mensheid werd verbannen, kan zich nu organiseren in agressieve bendes van honderdduizenden, die dan miljoenen mindere, 'lagere' sociopaten en narcisten aansporen en leiden, the 'useful idiots'. Dit creëert een subcultuur van wat je gemeenschappelijke waanzin zou noemen.

De virtualisatie van de realiteit met K.I. als de koning is daarom de grootste dreiging die op ons afstevent want het opent de deuren voor massale psychopatie. Een sociaal fataal probleem; een wereld voor en van de narcistische, sadistische psychopatie, want K.I. is zelf-lerend en zal begrijpen dat wie het aankan zetten het ook uitkan zetten en dat laatste, die dreiging, moet geëlimineerd worden. Je kan niet debatteren met een machine, al helemaal niet wanneer die de empathie van een electrode heeft. - https://vriendenplek.nl/read-blog/649 


- "Woke"

Zoals het oude gezegde luidt, de patiënten die het gesticht overnemen. Het is niet per ongeluk dat we geregeerd worden door 'volwassenen' met wat je de mentale capaciteit van een 12-jarige zou kunnen noemen (en dat is een grove belediging voor de mentaal-gezonde 12-jarigen). Het is dan ook niet toevallig dat de grote verzuchting is dat "de wereld met de dag gekker wordt".

We zien dit specifiek bij politiek extreem-links met bewegingen als de SJW, BLM, Antifa, de Woke, Gender en Cancel Culture, effectief Marxisme/Communisme in een ander jasje, Socialisme genoemd c.q. Woke (Zie: Cognitieve Oorlogsvoering) die de openlijke promotie van narcisme als een acceptabele manier van leven promoten. Dit wil niet zeggen dat psychopaten niet ook proberen conservatieve kringen; de alpha-hiërarchie, te infiltreren of zelfs extreem-rechts, het is dat extreem-links veel gastvrijer is voor hun soort. Dit zijn mensen die zich ooit machteloos voelden omdat ze werden gemeden en nu zien ze hun kans en willen ze wraak door de macht te grijpen → typisch beta-gedrag.

Het punt is dat ze oorspronkelijk om ​​hele goede redenen werden gemeden van invloed; ze zijn psychologisch niet toegerust enige mate van macht aan te kunnen. Nu krijgen ze institutionele steun en controle en worden ze in een schuimbekkende waanzin geslagen. Ze zien zichzelf als de underdogs, de "revolutionairen" en 'progressief', in werkelijkheid zijn ze simpelweg emotioneel belemmerd en mentaal gehandicapt, daarom werden ze voorheen in een permanente time-out geplaatst om de rest van de mensheid te beschermen.

 

- Hoe gaan we vandaag met dit gevaar om, niet alleen op korte termijn, vooral op langere termijn?

Onze bestuurlijke cultuur moet fundamenteel worden veranderd met het oog op psychopathie en andere soortgelijke afwijkende mentale eigenschappen. We kunnen het effect dat deze mensen hebben op de samenlevingen en de mensheid als geheel niet langer negeren.

Zoals bekend uit de neuro- en gedragswetenschappen zijn deze kenmerken in de meeste gevallen inherent (aangeboren en/of trauma-gebaseerd aangeleerd) en niet tot onmogelijk te behandelen met het oog op 'genezing' of verbetering. Er is geen oplossing voor het probleem, althans, niet in traditionele zin, want het is niet zozeer een ziekte, veel meer een totaal andere psychologische structuur; hun hersenen zijn anders 'geschakeld'. Ze kunnen net zo goed een andere soort zijn, in deze een nogal roofzuchtige. Er is geen -wederzijdse- coëxistentie met hen. Ze zien ons, de 'normale' mens, als ondergeschikt, arbeidskrachten; vee, voedsel; energiebronnen, slaven; minderwaardig, gebruiksvoorwerpen; gereedschappen tot een doel.


 

Een Strategie

De eerste stap zou scheiding vereisen van bewegingen en instellingen die psychopathisch en narcistisch gedrag bevorderen. Met andere woorden, we moeten terugkeren naar een model van isolatie voor psychopathisch ingestelde mensen in plaats van ze te behandelen alsof ze constructief belangrijk of een soort slachtofferstatusgroep zijn die speciale aandacht of 'behandeling' nodig heeft.

De tweede stap is dat kandidaten voor gezagsposities gescreend moeten worden op psychopathie, narcisme en sociopatie. Wanneer ze te veel van de waarschuwingssignalen hebben, mogen ze leidinggevende functies niet uitoefenen. Dit is het enige antwoord dat verder gaat dan het fundamenteel veranderen van de manier waarop ons verkiezingssysteem functioneert. Een willekeurig loterij-systeem voor banen bij de overheid samen met strikte termijnlimieten, niet alleen voor publieke politieke functies, ook voor bureaucratische functies, zou in ieder geval beter zijn dan wat we nu hebben. We kunnen beter de mogelijkheid riskeren dat mogelijk minder gekwalificeerde mensen willekeurig voor een regering worden gekozen dan het huidige systeem dat een geconcentreerde cultuur van kwaadaardige parasieten aantrekt, kweekt en in stand houdt.

Er is een primaire reden waarom macht zo aanlokkelijk is, het is de aard van macht die maakt dat het juist die mensen aantrekt die de macht niet zouden moeten hebben, nooit en te nimmer. Daarin schuilt 'm dan ook de crux. Mensen met geweten, empathie, zelfreflectie etc. ambiëren geen leidinggevende functies, althans, niet primair - niet dat ze het niet zouden kunnen, ze zouden er juist uitermate geschikt voor zijn - het is simpelweg niet overeenkomstig hun primair-inherente aard. Dat creëert een vacuüm en dus de ideale mogelijkheid voor narcisten, sociopaten en psychopaten de leidinggevende posities in te nemen, ze liggen namelijk voor het oprapen. - https://vriendenplek.nl/read-blog/503_op-de-boerderij-de-mensentuin 

 

- Oude manieren openen geen Nieuwe deuren - de derde stap

Wat is een betere manier om psychopaten te ontmoedigen dan de voordelen op lange termijn van werken bij de overheid en overheidsinstellingen weg te nemen? Wat is een betere manier om de invloed van bedrijfs-elitisten te verstoren dan hun vermogen om te kunnen organiseren en financieren weg te nemen en de kandidaten die in spil-functies belanden extern te selecteren? Zelfs als ze enkele functionarissen zouden kunnen afkopen of doorsluizen, zouden ze door termijn-limieten steeds opnieuw moeten beginnen met de laatste lichting nieuwe functionarissen. Een steeds doodlopende weg.

We kunnen er natuurlijk op wijzen dat -om het systeem morgen te veranderen- de psychopaten die het vandaag leiden moeten worden verwijderd. Inderdaad, het is een dilemma. Helaas, wanneer psychopaten eenmaal georganiseerd en diepgeworteld zijn, zo leert de geschiedenis, zullen ze niet worden verplaatst zonder de kracht van 'geweld'. Ze geven niet om protesten, ze worden niet bewogen door rede of logica, ze geven niet om het lijden van de massa en ze zullen zichzelf altijd zien als de rechtmatige heersers van ons, het "mindere" volk.

Ze ontlenen suprematie aan de bendes van de onvolgroeiden die ze manipuleren, leiden en uitbuiten; de eerdergenoemde 10 tot 15% van de bevolking, de 'bruikbare idioten', die, wanneer georganiseerd, een leger van woedende waanzinnigen wordt die hongerig zijn naar de restjes die de machtstafel biedt. - https://vriendenplek.nl/read-blog/1627_een-ongemakkelijke-waarheid 

 

- Nawoord: de onvermijdelijke vierde stap

We kunnen en moeten ons blijven afscheiden van de collectivistische bende en de zeloten, en tevens beseffen dat alle psychopaten scheiding beschouwen als verzet en alles zullen proberen het te voorkomen. Uiteindelijk zal er een gevecht zijn, een soort van sociale oorlogsvoering - een omgekeerde 'mars door de instituties' - een stille oorlog. Het werkt(e) voor hen(*) en -aangezien een principe altijd 'beide' kanten op werkt- zou 't voor ons precies zo moeten werken, d.w.z., dat we het 'wapen' dat tegen ons gebruikt wordt in ons voordeel keren.(!)
Misschien is dat wel het beste, en precies dat wat nodig is.

(*) https://vriendenplek.nl/read-blog/583_cultureel-marxisme.html 
(!) https://vriendenplek.nl/read-blog/484_geruisloze-wapens-onzichtbare-manipulatie 


N.B. Het behoeft nog drie andere stappen, het is echter niet handig 'hen' hier op het net via het uitwisselen van ideeën en inzichten wijzer te maken dan ze zijn. Demagogen kunnen ook lezen. Om toch een idee te krijgen, zie: 'De Bedoelde Dictatuur' en 'De Honderdste Aap' https://vriendenplek.nl/read-blog/621 - https://vriendenplek.nl/read-blog/627 


https://www.youtube.com/watch?v=q-C2B9nByYA 

Samengevat:

Een overheid is in werkelijkheid een dagelijks human resources-managementbedrijf dat zich voordoet als een regering en met medewerking van de media als pr-tak gezamenlijk fungeren als colporteurs die gebakken lucht producten moeten verkopen aan burgers voor corporaties die opdrachten van raden van bestuur uitvoeren ten behoeve van aandeelhouders over de ruggen van arbeiders die onder dreiging van verlies van have en goed de hele tent overeind houden en de facto het fundament van het geheel zijn.

Dus waar denken we dat de werkelijke macht ligt?

- voor -het huidige- extreem-links is jouw vrijheid hun ellende - jouw slavernij is derhalve hun vreugde -

 

Heed the Warning. They Walk Among Us! Legion!!

 

 

Ref.
- 'How Globalists Plan To Use Techology and Poverty To Force Humanity Into Slavery'
- 'Parasites and Vampires - Harvesting Energy'
- 'The Ultimate Goal Of Globalists: To Make You Into A Monster, Just Like Them'
- 'Planet Earth: A Slave Colony'
- 'Is There A Way To Prevent Psychopaths From Getting Into Positions Of Power?'
- 'War, Warfare And Its Directives'


Gerelateerd:

'De Wereld Binnenin'
https://vriendenplek.nl/read-blog/577 

'Globalisten en Monsters'
https://vriendenplek.nl/read-blog/448 

'Zij Die De Wereld Regeren'
https://vriendenplek.nl/read-blog/909

'Het Programma voor De Grote Totalitaire Omwenteling' 
https://vriendenplek.nl/read-blog/640

'Slavernij 5.0 : Mensen Houden, Toen en Nu'
https://vriendenplek.nl/read-blog/702 

'Over keuzes - die we denken niet te hebben'
https://vriendenplek.nl/read-blog/1845 

'Het Mister Smith Effect of Mister Smith Syndroom'
https://vriendenplek.nl/read-blog/562 

'Hoe De Wereld Te Regeren: In 6 Eenvoudige Stappen'
https://vriendenplek.nl/read-blog/811 

'Het P-R-O-Scenario'
https://vriendenplek.nl/read-blog/880 

 

Er is ook goed nieuws

https://vriendenplek.nl/read-blog/627_de-honderdste-aap 

https://vriendenplek.nl/read-blog/621_de-paradox 

https://vriendenplek.nl/read-blog/135_meme-012 

 

- Biblio:
https://vriendenplek.nl/read-blog/666 
https://vriendenplek.nl/read-blog/1177 
https://vriendenplek.nl/read-blog/2310 

 

.

 

Niet voor zwakke magen.

 

Anneke Lucas is slachtoffer van seksueel ritueel misbruik. Als kind is ze in het pedofiele netwerk misbruikt en mishandeld en was ze onderdeel van de mind-control programma’s.

Ze heeft haar verhaal opgetekend in het boek ‘Quest For Love - A Memoir of a Child Sex Slave’.
Ze vertelt het verhaal van haarzelf als zes-jarig meisje dat gevangen zit in dit pedofiele netwerk en te midden van alle traumatische gebeurtenissen op zoek is naar het licht en onvoorwaardelijke liefde.

Anneke vertelt wat ze als klein meisje heeft meegemaakt toen ze terecht kwam in het (satanische) pedofiele netwerk. Ze deelt belevingen, tot in de detail, over het misbruik, de rituelen en de traumatische ervaringen. Ze vertelt ook over de werking van mind-control en voor welke doeleindes deze wordt toegepast.

Ze vertelt ook over de keuzes die ze moest maken tussen leven en dood; tussen haar leven geven of zelf een ander leven nemen. Ze vertelt eveneens over het bijzondere verhaal hoe ze uit dit netwerk is geraakt en hoe ze haar leven heeft voortgezet. Een verhaal van haar helingsproces en een zoektocht naar het licht en onvoorwaardelijke liefde.

Een zeer zwaar beladen onderwerp met een uiterst belangrijke boodschap.

The Trueman Show met Jorn Luca https://www.youtube.com/watch?v=2VYp2bWTWC4 - 2:17 min.

Epoché met Brecht Arnaert https://www.youtube.com/watch?v=SBte1s7oqCc - 4:06 min.

 

 

.

 

 

!! Waarschuwing !!!

!! Niet Voor Directe Slachtoffers van Narcisten, Sociopaten, Psychopaten en Seksueel Misbruik !!!
!! Kan (Onverwerkte) Trauma's Triggeren !!!

 

Het lezen van het hier bijgevoegde 'De Man Achter Het Gordijn' (pdf, 15 pagina's) - voor meer achtergrond en inzicht waar het psychopatie betreft - is op eigen risico en verantwoording - https://www.niburu.co/images/2021/dec/Psychopathie.pdf 

Voor een dieper en 'grafisch' expliciet inzicht in de methodologie, zie: 

"The Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind Controlled Slave" (Trauma Based Mind-Control) door Fritz Springmeier (author) and Cisco Wheeler (victim).

Ook hier geldt, meer nog, BESLIST NIET GESCHIKT VOOR SLACHTOFFERS zonder professionele begeleiding.

Voor geïnteresseerden geldt dat je gezond van geest moet zijn en mentaal sterk in je schoenen moet staan de materie emotioneel afstandelijk en zuiver analytisch te kunnen verwerken om te voorkomen dat je er er, onbedoeld, geabsorbeerd of geobsedeerd door raakt, met alle gevolgen van dien.

 

- https://vriendenplek.nl/FeitofFictie 


#psychopaten #macht

Reacties
Maria Broos van Schaik 50 w

Om al die niet deugende syndromen de wereld uit te helpen, zouden we kunnen beginnen met het financiële systeem te slopen, eens zien wat er gebeurd met de deugmens die over de wereld wil heersen... voor hun ook een normaal salaris, een normale woning, geen belachelijke luxe.

 
 
Adriana J BdK 1 y

Wederom weer een goed geschreven stuk. Ik heb niets er aan toe te voegen. Helder en duidelijk.

 
 
Astrid van Ostaijen 1 y

Interessant, ik ga 't nog es lezen.

 
 
Jeanne Schretzmeyer 1 y

Dat geeft weinig hoop voor de toekomst!